Terms of Service


Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania 

Objednávky je možné realizovať nasledovne:

  • pomocou systému elektronického obchodu na stránke www.fakeloyalty.com
  • pomocou emailu na hello@fakeloyalty.com – správa musí obsahovať názov produktu, kompletné fakturačné údaje, spôsob dodania a platby
  • pomocou facebookovej stránky na https://www.facebook.com/FakeLoyalty/
  • telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na čísle 0914 289 730

2. Povinnosti predávajúceho 

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi druh a množstvo tovaru v kúpnej cene platnej v deň objednávky.

Objednávky vybavujeme podľa možnosti v čo najkratšom čase, bližšie v bode 5.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené doručovacou službou, alebo zavinené tým, že si zákazník neuvedie správnu adresu doručenia. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade Vás budeme ihneď informovať a podľa možností Vám navrhneme alternatívne riešenia. Na všetky výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov.

3. Povinnosti kupujúceho 

O odoslaní tovaru je každý zákazník informovaný e-mailom s dátumom podania a podacím číslom.

Zákazník je povinný svoju zásielku očakávať a riadiť sa pokynmi tohto oznamujúceho e-mailu. Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad nahlásiť predávajúcemu.

Zákazník sa ďalej zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru a služieb. Ak si tovar neprevezme a vzniknú ďalšie náklady so spätným a opätovným poštovným, predávajúci si vyhradzuje právo tieto náklady kupujúcemu naúčtovať a tento je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť. Náklady za znovuposlanie / storno neprevzatej objednávky sú 3.00€ s DPH (poštovné k zákazníkovi a spať, balné, služby).

4. Ceny tovaru 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a táto slúži zároveň ako dodací list a v prípade reklamácie aj ako záručný list. 

 5. Dodacie podmienky 

Ak si tovar objednáte a máme ho na sklade, tak vam bude po zaplatení doručený najneskôr do piatich pracovných dní službou Slovenskej pošty, konkrétne ako doporučený list, alebo balík.

 Prevádzka a osobný odber tovaru:

 CityRider Bratislava, Trnavská cesta 56, 821 02 Bratislava, Slovensko

Kupujúci je po obdržaní tovaru povinný ho bez zbytočného odkladu skontrolovať. Pri zistení závady zašlite reklamovaný produkt spolu s dokladom o kúpe a popisom vady bezodkladne späť na našu poštovú adresu. Poplatok za doručenie na našu poštovú adresu hradíte sami. Ak Vašej reklamácii vyhovieme, budú Vám poplatky za doručenie vrátené spolu s peniazmi späť alebo odrátané z ceny nového produktu. O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.

6. Spôsob platby

Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá - prevod na účet, dobierka, alebo platba v hotovosti pri osobnom odbere.

Bankové spojenie:
SK6311000000002910851903, SWIFT: TATRSKBX, (TB)
PayPal - hello@fakeloyalty.sk

7. Zrušenie objednávky / odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby jej expedovania (obvykle do 13:00 v pracovných dňoch) bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky len v tom prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci zruší už expedovanú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci si uplatní právo na náhradu škody najmä ak má objednaný tovar status "na objednávku". Tento tovar bolo potrebné na želanie zákazníka objednať u dodávateľa, pričom došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní a predávajúcemu zaslať vyplnený dokument  "Odstúpenie od zmluvy". Kupujúci je následne povinný do 14 dní zaslať predávajúcemu zakúpený tovar. Predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní peniaze zvoleným spôsobom.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:

 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kontakty atď.)
  • tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa

V prípade, že vznikne takáto situácia, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už realizoval úhradu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet v lehote do 14 dní. 

8. Záruka, reklamácie

Na všetky produkty v našej ponuke poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa kúpy. Záruka sa vzťahuje len na chyby a vady produktu, ktoré vznikli počas jeho výroby alebo dodania.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR a jeho novelizácii.

 V prípade reklamácie nás o tom informujte e-mailom na adrese hello@fakeloyalty.com, telefonicky (0914 289 730). Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku. Nezabudnite nám spolu s reklamovaným tovarom zaslať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru. Stručne uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci  – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky, alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou Fake Loyalty považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

10. Osobitné ujednania 

Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením objednávky prečítal obchodné podmienky a odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami.